• -10%
ksiazki_jezykowe_warszawa

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

9788381987141
125,10 zł 139,00 zł -10%
Brutto Najniższa cena w okresie 30 dni przed promocją: 125,10 zł realizacja 3-5 dni + wysyłka
Wydawnictwo C.H.Beck
162 egz.

 

Kompleksowe omówienie zagadnień związanych z najnowszymi zmianami dot. utrzymania czystości i porządku na terenie każdej gminy. 

Książka uwzględnia najnowsze zmiany w gospodarowaniu odpadami wprowadzone ustawą z 11.8.2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1648). W publikacji uwzględniono również zmiany wynikające z nowelizacji z 17.11.2021 r. wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w zakresie (Dz.U. z 2021 r. poz. 2151), w jakim dotyczą one ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowe regulacje w ZmCzystGmU21 polegają przede wszystkim na:

 • umożliwieniu indywidualnego rozliczania się z części obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przez indywidualnych właścicieli lokalu w zabudowie wielolokalowej,
 • dodaniu nowych elementów, które rada gminy może wprowadzić do regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach,
 • rozszerzeniu obowiązków wójta, burmistrza lub prezydenta miasta kontroli i reagowania na nieprawidłowości w umowach zawieranych na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, które nie są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • odmiennym uregulowaniu sposobu ustalania metod wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym także zaktualizowaniu wysokości maksymalnych stawek w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
 • uregulowaniu kwestii pokrywania kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi, w sytuacji gdy dochody z opłaty nie pokrywają w całości tych kosztów.

Jedną z zalet prezentowanej publikacji jest zamieszczenie w każdym rozdziale porównania treści omawianych przepisów sprzed nowelizacji oraz ich aktualnego brzmienia. Dodatkowo zostały szczegółowo omówione zmiany w ustawie – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) i ustawie o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779), które dotyczą decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, zakresie kontroli instalacji komunalnej, rozszerzeniu możliwości magazynowania odpadów czy przepisów karnych i administracyjnych kar pieniężnych sankcjonujących postępowanie z odpadami wbrew regulacjom.

Książka zawiera opis najnowszych obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym naliczania stawek opłaty charakteryzuje ją praktyczny i narzędziowy sposób wyjaśnień, któremu towarzyszą liczne przykłady.

W książce Czytelnik znajdzie odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 • Czemu mają służyć zmiany w funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami?
 • Jak nowelizacja zmienia obowiązek selektywnego gromadzenia bioodpadów w każdej nieruchomości?
 • W jaki sposób i na jakich zasadach obciążyć obowiązkami dot. gospodarowania odpadami komunalnymi poszczególnych właścicieli lokali w zabudowie wielolokalowej w związku z nowelizacją?
 • Jakie zmiany wprowadza nowelizacja przepisów zakresie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie?
 • Jakie nowe uprawnienia wójta, burmistrza, prezydenta miasta wprowadza nowelizacja w zakresie kontroli umów?
 • Jak kształtować wysokość opłat dla nieruchomości niezamieszkałych.
 • Jak zmienia się sposób ustalania opłaty dla nieruchomości zamieszkałych, w tym w szczególności w przypadku zastosowania stawki od gospodarstwa domowego oraz od zużytej wody?
 • Kto jest objęty nowymi obowiązkami dot. sprawozdawczości, w jakim zakresie i w jakich terminach?
 • Jak zmieniła się definicja odpadów komunalnych?
 • Jak postępować w przypadku konieczności pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, który nie jest finansowo zbilansowany?
 • Jak powinny wyglądać umowy zawierane przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, które nie są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi?
 • Jakie pułapki i zagrożenia można napotkać stosując znowelizowane przepisy?

Nowelizacje wprowadzają:

 • zmianę definicji odpadów komunalnych,
 • rozszerzenie zakresu adresatów obowiązków dotyczących utrzymania czystości i porządku,
 • możliwość obciążenia właściciela nieruchomości w zabudowie wielolokalowej częścią obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
 • zmianę m.in. zasad i częstotliwości odbierania odpadów komunalnych w zależności od rodzaju nieruchomości, na której powstają,
 • możliwość odstępstwa od selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych, wskazuje kto wydaje decyzję o odstępstwach oraz w jakich okolicznościach następuję cofnięcie zezwolenia na odstępstwa,
 • bezwzględny obowiązek uwzględniania zasad selektywnej zbiórki odpadów w umowach zawieranych przez właścicieli nieruchomości nieobjętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, na których wytwarzane są odpady komunalne,
 • modyfikację obejmowania gminnym systemem gospodarowania odpadami właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (na których powstają odpady komunalne), co do których została podjęta uchwała o odbieraniu odpadów komunalnych.

Publikacja szeroko omawia także zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie m.in:

 • możliwość wprowadzenia do regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy obowiązku stosowania indywidualnego oznakowania pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,
 • uprawnienie rady gminy do określenia sposobu zgłaszania lokalizacji miejsca gromadzenia odpadów,
 • szeroki zakres określania obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z utrzymaniem czystości i porządku przez radę gminy.

Do publikacji dołączono wzory 15 najważniejszych dokumentów, dzięki którym Czytelnicy uzyskają wsparcie w tworzeniu dokumentacji potrzebnej do realizacji obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach. Są to m.in. wzory:

 • Uchwały rady gminy w sprawie postanowienia o ponoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli poszczególnych nieruchomości w zabudowie wielolokalowej,
 • Decyzji w sprawie obowiązku uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych,
 • Oświadczenia właściciela nieruchomości o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych,
 • Uchwały rady gminy dokonującej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego z zastosowaniem różnicowania stawki,
 • Uchwały rady gminy w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty.
Autor
Grzegorz Polak
Rok wydania
2022
Wiek
15-99 lat
Seria
Sektor publiczny w praktyce
Miejsce wydania
Warszawa
Liczba stron
142
Data wydania
2022-01-27
Wysokość
238
Szerokość
165
Grubość
7
Grupa asortymentowa
Prawo, Aplikacja
Brak opini
Produkt dodany do ulubionych